Adatkezelési tájékoztató

A BREKI Sport és Szervező Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BREKI Sport és Szervező Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

székhelye: 6791 Szeged, Rigómező u.45.;

cégjegyzékszám: 06 09 025901;

adószám: 27891269106

adatvédelmi felelős: Cseh Attila, elérhetőség: csehattila@breki.hu

az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint az Európa Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárólszóló (EU) 2016/679 számú rendeletével (továbbiakban GDPR) összhangban a személyes adatok védelme érdekében az adatkezelés rendjét meghatározva az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja:

1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő személyes adatot – mely az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés –kizárólag a regisztráció és hírlevélcéljából, továbbá a képzésekkel és rendezvényekkel kapcsolatban kezel. Adatkezelő különleges adatokközül az egészségi állapotra vonatkozó adatokat kezeli a képzésekkel kapcsolatban. Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Adatkezelő kizárólag csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

A kezelt adatok az alábbiak: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, légzőkészülékes búvárképzéssel kapcsolatos egészségügyi adatok.

Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK ÉS JOGALAPJAIK

A regisztráció, hírlevél és képzésekkel kapcsolatos adatkezelés: Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben az érintett jelen szabályzat elolvasását követően a személyes adatok megadja és önkéntesen elküldi, a képzési nyomtatványokat kitölti. Az érintettszemélyes adatainak megadásával és elküldésével, valamint a képzési nyomtatványok kitöltésével hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és a GDPR-ral összhangban az adatkezelés során összegyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja.

Adatkezelő különleges személyes adatot kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kezel a képzésekkel kapcsolatban.

Eseményeken készített fényképfelvételek: Adatkezelő az általa szervezett eseményeken fényképfelvételeket készíthet, amely fényképfelvételeken az esemény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket Adatkezelő facebook, instagram oldalain és weboldalán elektronikusan marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Adatkezelő az eseményeken főszabály szerint tömeg felvételeket készít az események összhatásaiban való megjelenítése. Amennyiben személyek kiemelése történik a képen az érintett jelezheti tiltakozási kérelmét az adatkezeléssel kapcsolatban, mely esetben a fényképtörlésre kerül. Adatkezelő a fénykép készítését megelőzően tájékoztatja a felvétel készítéséről az érintetteket, akik a felvételhez – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-án alapuló hozzájárulásukat („Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”) jelen tájékoztatás ismeretében ráutaló magatartással megadják.

Adatkezelő 16 éves kor alatti érintett esetén kizárólag szülői hozzájárulás esetén kezel adatot. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy mint adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő a személyes adatokat – beleértve a különleges adatokat is – a képzésekkel kapcsolatban az alábbi adatkezelőnek továbbítja:

MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG

cím 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.;

Cégjegyzékszám: 01-09-183528

Adószám: 24810205-2-41

Telefon +36 1 3251972:

Tárhely-szolgáltató

Adatkezelő megbízásából a tárhely szolgáltatója adatfeldolgozóként jár el. Adatkezelő tárhely szolgáltatással az alábbi tárhely szolgáltatót bízta meg:

Icon Repro Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Körtöltés u. 46.

Adószám: 13246075-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-009156

Telefon:+36 30 475 5500

Az adatfeldolgozó az adatkezelés során a weboldalt használó érintettek által megadott valamennyi személyes adatot kezel a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése céljából. Az adatkezelés az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

4. AZ ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelést a BREKI Sport és Szervező Kft. ügyvezetője, Cseh Attila végzi.

5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. Adatkezelő jelen szabályzattal tájékoztatja érintettet, hogy a fenti jogaival kapcsolatban a csehattila@breki.hu e-mail címre, vagy a 6791 Szeged, Rigómező u.45 címre küldött kérelmével élhet.

Kérelemre az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett részére az érintettel kapcsolatban kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető, olvashatóformában írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintettbírósági jogorvoslattal élhet, továbbá (Magyarország területén) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Tel: +36 1 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A tájékoztatást Adatkezelő kizárólag az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16.§ (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén jogosult megtagadni. A személyes adatot törölni kell az érintett kérelmén túl akkor is, ha annak kezelése jogellenes, ha az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy más hatóság elrendelte. Az adatkezelési szabályzat betartása az adatkezelő valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Személyes adatokat az alábbi munkakörök betöltői kezelhetik: ügyvezető

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelő a tiltakozást tartalmazó kérelmet a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésében a kérelmezőt tájékoztatja .Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adott megyei Törvényszék, hatáskörébe tartozik, a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

6. AZ ADATKEZELÉS HELYE ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye: 6791 Szeged, Rigómező u.45.

Az adatkezelés időtartama:

  1. hírlevélről történő leiratkozást, regisztráció törlését követően a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

  2. Az érintett kérelmére az adattörlés azonnal megtörténik.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2020. március hó 2. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. A jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelkezései az irányadóak.

Szeged, 2020. április1.

BREKI Sport és Szervező Kft.